માર્કેટિંગ નેટવર્ક માર્કેટિંગ નેટવર્ક

એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​​

અમદાવાદ - ગાંધીનગર

નામશ્રી એચ. બી. પટેલ

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, નરોડા રેલ્‍વે ક્રોસિંગ પાસે , નેશનલ હાઇવે નં. ૮, નરોડા, પોસ્ટ: કુબેરનગર, અમદાવાદ.

ફોન૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬, ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨

ઇમેઇલhasupatel163@gmail.com

વડોદરા - છોટાઉદેપુર

નામશ્રી એન. બી. મકવાણા

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એપીએમસી બી ૨૫/૨૬ , અનાજ વિભાગ સયાજીપુર, ને.હા. નં. ૮, આજવા ચોકડી, જિ. વડોદરા.

ફોન૯૯૯૮૯૭૪૨૮૩, ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮

ઇમેઇલggaicbaroda@yahoo.com

ખેડા - આણંદ

નામ મિ. આર ઝેવિઅર

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, જલારામ પેટ્રોલ પંપ, ને.હા.નં. ૮, કાનજીરી પોસ્‍ટ પાછળ. ભૂમેલ, તા. નડિયાદ જિ. ખેડા.

ફોન૯૮૯૮૦૯૯૦૦૭, ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧

પંચમહાલ - દાહોદ - મહિસાગર

નામશ્રી ડી. એમ. બામણીયા

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, માર્કેટિંગ યાર્ડ, અંબિકા સિનેમા, ગોધરા, જિ પાછળ. પંચમહાલ ૩૮૯૦૦૧

ફોન૯૬૬૫૩૯૦૬૬, ૦૨૬૭૨-૨૪૧૫૦૭

અમરેલી

નામશ્રી પી. આર. બુટાની

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ડો કે.વી. પરીખ રોડ, એસ. માર્કેટ યાર્ડ, અમરેલી

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯, ૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૭૯

ઇમેઇલ prbutan@yahoo.com

ભાવનગર - બોટાદ

નામશ્રી પી. આર. વિઠાણી

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એલઆઇસી ઓફિસ બિલ્ડિંગ, ગંગાજલીયા તળાવ, એટ & પો. ભાવનગર.

ફોન૯૯૭૧૭૦૩૩૮૫, ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૭૫

ઇમેઇલgaicbhavnagar@gmail.com

કચ્છ

નામશ્રી બિરેન પટેલ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, અમૃત ચેમ્બર પાસે. રવિ સિનેમા, ભુજ, જિ. કચ્છ.

ફોન૯૯૯૮૯૭૪૨૬૦, ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨

ઇમેઇલgaic_bhuj@yahoo.in

જામનગર - દ્વારકા

નામશ્રી વૈષ્ણવ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ગેલેક્ષી સિનેમા પાસે, જામનગર

ફોન૯૯૭૪૨૫૧૮૮૭, ૦૨૮૮-૨૫૫૮૪૩૭

ઇમેઇલgaicjamnagar@yahoo.com

જૂનાગઢ - પોરબંદર - ગીર સોમનાથ

નામ શ્રી પી. એસ. દેદાણીયા

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એ – ૮, ઉદ્યોગનગર, રાજકોટ રોડ, જુનાગઢ ૩૬૨૦૦૧

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭, ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯

ઇમેઇલgujaratagrojnd@yahoo.com

રાજકોટ - મોરબી

નામશ્રી એસ. એન. સામાણી

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, લોધાવાડ ફાચર, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫, ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭

ઇમેઇલsanjaysamani@yahoo.com

સુરેન્દ્રનગર

નામશ્રી એમ. એ. પટેલ

હોદ્દો ઇન્‍ચાર્જ /મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, સુરેશ સદન, એસ ટી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સુરેન્દ્રનગર.

ફોન ૯૮૯૮૯૯૦૦૫૪, ૦૨૭૫૨-૨૨૨૧૨૭

ઇમેઇલsunagar_gujfas@yahoo.com

સુરત - તાપી

નામશ્રી સુમનભાઇ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, દુકાન નં ૨૦૧-૨૦૨, સરદાર માર્કેટ, પુના- ખંભારીયા રોડ, ડુમ્‍ભાઇ તા. ચોર્યાસી, સુરત.

ફોન૯૯૯૮૯૭૪૨૭૯, ૦૨૬૧-૨૩૪૩૮૨૦

ઇમેઇલgaic_srt@yahoo.com

ભરૂચ - નર્મદા

નામશ્રી એન. કે. દેસાઇ

હોદ્દોકેન્દ્ર ઇનચાર્જ

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ઘી કુડીયા, સ્ટેશન રોડ, ભરૂચ.

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭, ૦૨૬૪૨-૨૬૧૭૨૬

ઇમેઇલgaicbrh@yahoo.com

વલસાડ

નામશ્રી બી. બી. પટેલ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, સરદાર સ્‍ટેડિયમ, બેચર રોડ, એટ એન્‍ડ પો. - વલસાડ.

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯, ૦૨૬૩૨-૨૪૨૬૦૧

મહેસાણા - પાટણ

નામશ્રી એન. બી. પટેલ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૩૧, કેન્‍શવિલા, રામોસણા ચાર રસ્તા, ને.હા. નં. ૮, મહેસાણા – ૩૮૪૦૦૨

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૧, ૦૨૭૬૨-૨૫૧૮૨૦

સાબરકાંઠા – અરવલ્‍લી

નામસાબરકાંઠા – અરવલ્‍લી

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૧, માર્કેટિંગ યાર્ડ, જિલ્લા પંચાયત પાસે, હિંમતનગર ૩૮૩૦૦૧

ફોન૯૯૭૪૨૫૧૮૭૭, ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૭૬

બનાસકાંઠા

નામશ્રી એસ. કે. આચાર્ય

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૧૭૧, ન્યુ ગંજ બજાર, ખાતે એસ.એસ. માર્કેટ યાર્ડ, પાટણ-ડીસા રોડ, એટી & પો. ડીસા, જિ. બનાસકાંઠા.

ફોન૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦, ૦૨૭૪૪-૨૨૦૨૨૧

ઇમેઇલshishiracharya01@gmail.com

નામશ્રી બી. બી. પટેલ

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, કાબીલપોર ચાર રસ્તા, જી.ઇ.બી. પાસે, નવસારી.

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯, ૦૨૬૩૭-૨૩૭૧૫૨

અનુ. નં. ઇન્ચાર્જ/AM. (AS) નું નામ સરનામું ફોન નં., મોબાઇલ નં.
શ્રી એચ. બી. પટેલ
(અમદાવાદ- ગાંધીનગર)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, નરોડા રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, નેશનલ હાઇવે – ૮, નરોડા, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨
Hasupatel163@gmail.com
શ્રી એન. બી. મકવાણા
(વડોદરા–છોટાઉદેપુર)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એપીએમસી. બ્લોક-રપ/ર૬, ગ્રેઇન વિભાગ, સયાજીપુરા, ને.હા.-૮, આજવા ચોકડી, જી. વડોદરા ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮
૦૯૯૯૮૯૭૪૨૮૩
ggaicbaroda@yahoo.com
શ્રી ઝેવીયર
(ખેડા – આણંદ)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, જલારામ પેટ્રોલપંપ પાછળ, નેશનલ હાઇવે – ૮, કંજરી, પો. ભૂમેલ, તા.જી. આણંદ ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧
૦૯૮૯૮૯૯૦૦૭
શ્રી બામણીયા
(પંચમહાલ–દાહોદ-મહીસાગર)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, માર્કટીંગ યાર્ડ, અંબિકા સીનેમા પાસે, ગોધરા, જી. પંચમહાલ ૦૨૬૭૨-૨૪૧૫૦૭
૦૯૬૬૨૫૩૯૦૬૬
શ્રી પી. આર. બુટાણી
(અમરેલી)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ડૉ. કે. વી. પરીખ, માર્કેટ યાર્ડ પાસે, અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૭૯
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯
prbutani@yahoo.com
શ્રી પી. આર. વિઠાણી
(ભાવનગર – બોટાદ)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,એલ.આઇ.સી. બિલ્ડીંગ, ગંગાજલીયા તળાવ પાસે, ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૭૫
૦૯૯૭૪૭૦૩૩૮૫
gaicbhavnagar@gmail.com
શ્રી મૈસુરીયા
(કચ્છ)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, અમૃત ચેમ્બર, રવિ સિનેમા પાસે, ભુજ ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨
૦૯૯૯૮૯૭૪૨૬૦
Gaic_bhuj@yahoo.in
શ્રી એમ. પી. ધ્રુવ
(જામનગર – દ્વારકા)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,
ગેલેક્ષી સીનેમા પાસે, જામનગર
૦૨૮૮-૨૫૫૮૪૩૭
૦૯૯૭૪૨૫૧૮૮૭
gaicjamnagar@yahoo.com
શ્રી પી. એસ. દેદાણીયા
(જુનાગઢ–પોરબંદર–ગીરસોમનાથ)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એ-૮, ઉદ્યોગનગર, રાજકોટ રોડ, જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭
gujaratgrojnd@yahoo.com
૧૦ શ્રી એસ. એન. સમાણી
(રાજકોટ – મોરબી)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, લોઢવાડ ચોક, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫
sanjaysamani@yahoo.com
૧૧ શ્રી જી. જે. બીહોલારાવ
(સુરેન્દ્રનગર)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, સુરેશ સદન, એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સુરેન્દ્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૨૨૧૨૭
૦૯૮૯૮૯૯૦૦૫૪
Sunagar_gujfas@yahoo.com
૧૨ શ્રી કે. એન. દેસાઇ
(સુરત-તાપી)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૨૦૧/૨૦૨, સરદાર માર્કેટ, પુના-કુંભારીયા રોડ, સુરત ૦૨૬૧-૨૩૪૩૮૨૦
૦૯૯૯૮૯૭૪૨૭૯
Gaic_srt@yahoo.com
૧૩ શ્રી કે. એન. દેસાઇ
(ભરૂચ –નર્મદા)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ઘી કુડીયા, સ્ટેશન રોડ, ભરૂચ ૦૨૬૪૨-૨૬૧૭૨૬
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭
gaicbrh@yahoo.com
૧૪ શ્રીમતી બી. આર. પટેલ
(વલસાડ)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,
સરદાર સ્ટેડીયમ, બેચર રોડ, વલસાડ
૦૨૬૩૨-૨૪૨૬૦૧
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯
૧૫ શ્રીમતી ભક્તિ દેસાઇ
(નવસારી – ડાંગ)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,
કબીરપુર ક્રોસ રોડ, નવસારી
૦૨૬૩૭-૨૭૩૧૫૨
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯
૧૬ શ્રી એન. બી. પટેલ
(મહેસાણા – પાટણ)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,
૩૧ કેન્સવીલા, રામોસણા રેલ્વે ક્રોસીંગ, મહેસાણા
૦૨૭૬૨-૨૫૧૮૨૦
૦૯૮૯૮૫૦૯૩૬૧
૧૭ શ્રી જી. જે. ચૌધરી
(સાબરકાંઠા – અરવલ્લી)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,
૧, માર્કેટ યાર્ડ, જીલ્લા પંચાયત, હિંમતનગર
૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૭૬
૦૯૯૭૪૨૫૧૮૭૭
૧૮ શ્રીમતી એસ. કે. આચાર્ય
(બનાસકાંઠા)
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,
૧૭૧, ન્યુ ગંજ માર્કેટ, એસ. એસ. માર્કેટ યાર્ડ, પાટણ દીશા રોડ, ડીસા, જી. બનાસકાંઠા
૦૨૭૪૪-૨૨૦૨૨૧
૦૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦
Shishiracharya01@gmail.com
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ