માર્કેટિંગ નેટવર્ક માર્કેટિંગ નેટવર્ક

એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​​

અમદાવાદ - ગાંધીનગર

નામશ્રી એચ. બી. પટેલ

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, નરોડા રેલ્‍વે ક્રોસિંગ પાસે , નેશનલ હાઇવે નં. ૮, નરોડા, પોસ્ટ: કુબેરનગર, અમદાવાદ.

ફોન૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬, ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨

ઇમેઇલhasupatel163@gmail.com

વડોદરા - છોટાઉદેપુર

નામશ્રી એન. બી. મકવાણા

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એપીએમસી બી ૨૫/૨૬ , અનાજ વિભાગ સયાજીપુર, ને.હા. નં. ૮, આજવા ચોકડી, જિ. વડોદરા.

ફોન૯૯૯૮૯૭૪૨૮૩, ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮

ઇમેઇલggaicbaroda@yahoo.com

ખેડા - આણંદ

નામ મિ. આર ઝેવિઅર

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, જલારામ પેટ્રોલ પંપ, ને.હા.નં. ૮, કાનજીરી પોસ્‍ટ પાછળ. ભૂમેલ, તા. નડિયાદ જિ. ખેડા.

ફોન૯૮૯૮૦૯૯૦૦૭, ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧

પંચમહાલ - દાહોદ - મહિસાગર

નામશ્રી ડી. એમ. બામણીયા

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, માર્કેટિંગ યાર્ડ, અંબિકા સિનેમા, ગોધરા, જિ પાછળ. પંચમહાલ ૩૮૯૦૦૧

ફોન૯૬૬૫૩૯૦૬૬, ૦૨૬૭૨-૨૪૧૫૦૭

અમરેલી

નામશ્રી પી. આર. બુટાની

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ડો કે.વી. પરીખ રોડ, એસ. માર્કેટ યાર્ડ, અમરેલી

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯, ૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૭૯

ઇમેઇલ prbutan@yahoo.com

ભાવનગર - બોટાદ

નામશ્રી પી. આર. વિઠાણી

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એલઆઇસી ઓફિસ બિલ્ડિંગ, ગંગાજલીયા તળાવ, એટ & પો. ભાવનગર.

ફોન૯૯૭૧૭૦૩૩૮૫, ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૭૫

ઇમેઇલgaicbhavnagar@gmail.com

કચ્છ

નામશ્રી બિરેન પટેલ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, અમૃત ચેમ્બર પાસે. રવિ સિનેમા, ભુજ, જિ. કચ્છ.

ફોન૯૯૯૮૯૭૪૨૬૦, ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨

ઇમેઇલgaic_bhuj@yahoo.in

જામનગર - દ્વારકા

નામશ્રી વૈષ્ણવ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ગેલેક્ષી સિનેમા પાસે, જામનગર

ફોન૯૯૭૪૨૫૧૮૮૭, ૦૨૮૮-૨૫૫૮૪૩૭

ઇમેઇલgaicjamnagar@yahoo.com

જૂનાગઢ - પોરબંદર - ગીર સોમનાથ

નામ શ્રી પી. એસ. દેદાણીયા

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એ – ૮, ઉદ્યોગનગર, રાજકોટ રોડ, જુનાગઢ ૩૬૨૦૦૧

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭, ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯

ઇમેઇલgujaratagrojnd@yahoo.com

રાજકોટ - મોરબી

નામશ્રી એસ. એન. સામાણી

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, લોધાવાડ ફાચર, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫, ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭

ઇમેઇલsanjaysamani@yahoo.com

સુરેન્દ્રનગર

નામશ્રી એમ. એ. પટેલ

હોદ્દો ઇન્‍ચાર્જ /મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, સુરેશ સદન, એસ ટી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સુરેન્દ્રનગર.

ફોન ૯૮૯૮૯૯૦૦૫૪, ૦૨૭૫૨-૨૨૨૧૨૭

ઇમેઇલsunagar_gujfas@yahoo.com

સુરત - તાપી

નામશ્રી સુમનભાઇ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, દુકાન નં ૨૦૧-૨૦૨, સરદાર માર્કેટ, પુના- ખંભારીયા રોડ, ડુમ્‍ભાઇ તા. ચોર્યાસી, સુરત.

ફોન૯૯૯૮૯૭૪૨૭૯, ૦૨૬૧-૨૩૪૩૮૨૦

ઇમેઇલgaic_srt@yahoo.com

ભરૂચ - નર્મદા

નામશ્રી એન. કે. દેસાઇ

હોદ્દોકેન્દ્ર ઇનચાર્જ

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ઘી કુડીયા, સ્ટેશન રોડ, ભરૂચ.

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭, ૦૨૬૪૨-૨૬૧૭૨૬

ઇમેઇલgaicbrh@yahoo.com

વલસાડ

નામશ્રી બી. બી. પટેલ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, સરદાર સ્‍ટેડિયમ, બેચર રોડ, એટ એન્‍ડ પો. - વલસાડ.

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯, ૦૨૬૩૨-૨૪૨૬૦૧

મહેસાણા - પાટણ

નામશ્રી એન. બી. પટેલ

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૩૧, કેન્‍શવિલા, રામોસણા ચાર રસ્તા, ને.હા. નં. ૮, મહેસાણા – ૩૮૪૦૦૨

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૬૧, ૦૨૭૬૨-૨૫૧૮૨૦

સાબરકાંઠા – અરવલ્‍લી

નામસાબરકાંઠા – અરવલ્‍લી

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૧, માર્કેટિંગ યાર્ડ, જિલ્લા પંચાયત પાસે, હિંમતનગર ૩૮૩૦૦૧

ફોન૯૯૭૪૨૫૧૮૭૭, ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૭૬

બનાસકાંઠા

નામશ્રી એસ. કે. આચાર્ય

હોદ્દોઆસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૧૭૧, ન્યુ ગંજ બજાર, ખાતે એસ.એસ. માર્કેટ યાર્ડ, પાટણ-ડીસા રોડ, એટી & પો. ડીસા, જિ. બનાસકાંઠા.

ફોન૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦, ૦૨૭૪૪-૨૨૦૨૨૧

ઇમેઇલshishiracharya01@gmail.com

નામશ્રી બી. બી. પટેલ

હોદ્દોવ્યવસ્થાપક

સરનામુંગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, કાબીલપોર ચાર રસ્તા, જી.ઇ.બી. પાસે, નવસારી.

ફોન૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯, ૦૨૬૩૭-૨૩૭૧૫૨

અનુ. નં. ઇન્ચાર્જ/AM. (AS) નું નામ સરનામું ફોન નં , મોબાઈલ નં
શ્રી સુરેશભાઈ ચાવડા (અમદાવાદ- ગાંધીનગર) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, નરોડા રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, નેશનલ હાઇવે – ૮, નરોડા, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬
૯૮૯૮૫૦૯૩૬૪
schavda17@yahoo.in
શ્રી એન. બી. મકવાણા (વડોદરા-છોટાઉદેપુર) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એપીએમસી. બ્લોક-રપ/ર૬, ગ્રેઇન વિભાગ, સયાજીપુરા, ને.હા.-૮, આજવા ચોકડી, જી. વડોદરા ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮
૯૯૯૮૯૭૪૨૮૩
gaicbaroda@yahoo.com
શ્રી ઝેવીયર (ખેડા -આણંદ) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, જલારામ પેટ્રોલપંપ પાછળ, નેશનલ હાઇવે – ૮, કંજરી, પો. ભૂમેલ, તા.જી. આણંદ ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧
૯૮૯૮૯૯૦૦૭
gaickanjari11@yahoo.in
શ્રી બામણીયા  (પંચમહાલ–દાહોદ-મહીસાગર) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, માર્કટીંગ યાર્ડ, અંબિકા સીનેમા પાસે, ગોધરા, જી. પંચમહાલ ૦૨૬૭૨-૨૪૧૫૦૭
૯૬૬૨૫૩૯૦૬૬
gaicltd.godhra@yahoo.com
શ્રી પી. એસ. દેદાણીયા  (અમરેલી) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ડૉ. કે. વી. પરીખ, માર્કેટ યાર્ડ પાસે, અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૭૯
૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭
શ્રી પી. આર. વિઠાણી (ભાવનગર – બોટાદ) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,એલ.આઇ.સી. બિલ્ડીંગ, ગંગાજલીયા તળાવ પાસે, ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૭૫
૯૯૭૪૭૦૩૩૮૫
gaicbhavnagar@gmail.com
શ્રી મૈસુરીયા  (કચ્છ) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એડીએમ સ્પેસ -૧(કોમર્સિયલ કોમ્પલેક્ષ દુકાન નં-૭૧/૭૨/૭૩(ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર) ભુજ- માધાપર હાઇવે, ઠે.માધાપર(જૂનાવાસ), તા.ભુજ, જી.કચ્છ પીન કોડ નં.-૩૭૦૦૨૦ ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨
૯૮૯૮૫૦૯૩૭૦
Gaic_bhuj@yahoo.in
શ્રી એમ. પી. ધ્રુવ  (જામનગર – દ્વારકા) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, "સૂર્ય પુષ્પ" , ઠે.હાલાર હાઉસ પાછળ, ૮૦ ફુટ મેઈન રોડ, સ્વામિનારાયણ નગર, જામનગર ૦૨૮૮-૨૫૫૮૪૩૭
૯૯૭૪૭૦૩૩૯૨
gaicjamnagar@yahoo.com
શ્રી પી. એસ. દેદાણીયા (જુનાગઢ–પોરબંદર–ગીરસોમનાથ) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, એ-૮, ઉદ્યોગનગર, રાજકોટ રોડ, જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯
૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭
gujaratgrojnd@yahoo.com
૧૦ શ્રી એસ. એન. સમાણી (રાજકોટ – મોરબી) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, લોઢવાડ ચોક, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭
૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫
sanjaysamani@yahoo.com
૧૧ શ્રી જી. જે. બીહોલારાવ (સુરેન્દ્રનગર) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, સુરેશ સદન, એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સુરેન્દ્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૨૨૧૨૭
૭૫૬૭૭૯૬૪૨૭
Sunagar_gujfas@yahoo.com
૧૨ શ્રી કે. એન. દેસાઇ (સુરત-તાપી) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ૨૦૧/૨૦૨, સરદાર માર્કેટ, પુના-કુંભારીયા રોડ, સુરત ૦૨૬૧-૨૩૪૩૮૨૦
૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭
Gaic_srt@yahoo.com
૧૩ શ્રી કે. એન. દેસાઇ (ભરૂચ –નર્મદા) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​, ઘી કુડીયા, સ્ટેશન રોડ, ભરૂચ ૦૨૬૪૨-૨૬૧૭૨૬
૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭
gaicbrh@yahoo.com
૧૪ શ્રીમતી બી. આર. પટેલ (વલસાડ) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,સરદાર સ્ટેડીયમ, બેચર રોડ, વલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૪૨૬૦૧
૯૯૯૮૯૭૪૩૧૯
ascvalsad@gmail.com
૧૫ શ્રીમતી ભક્તિ દેસાઇ (નવસારી – ડાંગ) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,કબીરપુર ક્રોસ રોડ, નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૭૩૧૫૨
૯૮૭૯૦૩૯૧૬૩
pankaj_mnaik@yahoo.com
૧૬ શ્રી એ.એમ.દેસાઈ(મહેસાણા - પાટણ) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,૩૧ કેન્સવીલા, રામોસણા રેલ્વે ક્રોસીંગ, મહેસાણા ૦૨૭૬૨-૨૫૧૮૨૦
૯૬૦૦૧૧૩૮૪૮૩
amdesai1965@gmail.com
૧૭ શ્રી જી. જે. ચૌધરી (સાબરકાંઠા-અરવલ્લી- મોડાસા) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,૧, માર્કેટ યાર્ડ, જીલ્લા પંચાયત, હિંમતનગર ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૭૬
૯૯૭૪૨૫૧૮૭૭
zalak114@yahoo.in
૧૮ શ્રી એસ. કે. આચાર્ય (બનાસકાંઠા) ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​,૧૭૧, ન્યુ ગંજ માર્કેટ, એસ. એસ. માર્કેટ યાર્ડ, પાટણ દીશા રોડ, ડીસા, જી. બનાસકાંઠા ૦૨૭૪૪-૨૨૦૨૨૧
૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦
Shishiracharya01@gmail.com
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation