અમારા વિશે

બોર્ડ અને ડિરેક્ટર્સ

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક માહિતી સંપર્ક નબર
શ્રીવાસ્તવ મધુભાઈ બાબુભાઈ ચેરમેન ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા કોર્પોરેશન લિમિટેડ બીજો માળ, ‘બી’ - વીંગ, સેકટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦ ફોન / ફેકસ : ૯૭૨૫૧૫૨૩૦૦ ૦૭૯-૨૩૨૪૦૨૦૮
શ્રી કે. એસ. રંઘાવા, આઇ.એફ.એસ. વ્યવસ્થા નિયામકશ્રી ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા કોર્પોરેશન લિમિટેડ બીજો માળ, ‘બી’ - વીંગ, સેકટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦ ૦૭૯-૨૩૨૪૦૨૦૮
શ્રી ધર્મેશ આર પરમાર નિયામક ડેપ્યુટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશ્નરઉદ્યોગ ભવન બ્લોક નં. ૧, બીજો માળગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦ ફોન : ૦૭૯-૨૩૨ ૫૨૫૮૪
શ્રી બી. એમ. મોદી નિયામક કૃષિ નિયામક,"કૃષિ ભવન"સેક્ટર ૧૦-એ, "ચ" રોડ,ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦ ફોન/ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૭૩ ફેકસ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૨૨૭
ડૉ. પી.એમ. વઘાસિયા નિયામક નિયામક - બાગાયત,"કૃષિ ભવન"સેક્ટર ૧૦-એ, "ચ" રોડ,ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦ ફોનફેકસ ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૫
ડૉ. અશોક પટેલ - વાઇસ ચાન્સેલર,સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીસરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા,જિ. બનાસ કાંથા ફોન :૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૨/૪૪૪
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation