અમારા વિશે

કાર્યકારી

15-03-2019

ક્રમ નામ હોદ્દો વિભાગ
શ્રી સંજય પ્રસાદ (આઇ.એ.એસ.) અધ્યક્ષ જીએઆઈસી
શ્રી કે. એસ. રંઘાવા, આઇ.એફ.એસ. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જીએઆઈસી
શ્રી અભય જૈન એજીએમ (એમ એન્ડ પી એન્ડ એ) વહીવટી વિભાગ.
શ્રીમતી એચ.કે. દેસાઈ એજીએમ (એએસ એન્ડ સી) એએસ એન્ડ સી ડિવીઝન
શ્રી સી.વી.નિનામા ડીએમ (પી એન્ડ એ) એડમિનિસ્ટ્રેશન વિભાગ
શ્રી જે.સી. દધિયા ડીએમ (એએસ એન્ડ સી) એ.એસ. અને સી ડિવિઝન (ગુજરાત સરકારના પ્રતિનિધિમંડળ પર)
શ્રી એ. જી. શાહ ડીએમ (જનરલ) એસીયુ, ગોંડલ
શ્રી પી. જે. દવે મેનેજર (એએસ) એએસ એન્ડ સી
શ્રી એસ.જે. ચાવડા મેનેજર (જનરલ) એ.એસ. એન્ડ સી ડિવીઝન
શ્રી ડી. એ. શાહ આઈ / સી મેનેજર (એફ) ફાઇનાન્સ વિભાગ
અ.નં. નામ હોદ્દો વિભાગ
શ્રી કે. એસ. રંઘાવા, આઇ.એફ.એસ. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જીએઆઈસી
શ્રી અભય જૈન એજીએમ (એમ એન્ડપી એન્ડ એ) વહીવટી વિભાગ
શ્રીમતી એચ.કે. દેસાઈ એજીએમ (એએસ એન્ડ સી) એએસ એન્ડ સી ડિવીઝન
શ્રી અનિલ પટેલ ઓએસડી(એએસએન્ડસી) એએસએન્ડસી ડીવીઝન
શ્રી જીતેન્દ્ર વરમોરા ઓએસડી(એએસએન્ડસી) એએસએન્ડસી ડીવીઝન
શ્રી એસ.કે.ચૌધરી ઈન્ચાર્જ ડીએમ (પીએન્ડએ) વહીવટી વિભાગ
શ્રી ડી. એ. શાહ ઈન્ચાર્જ મેનેજર (એફ) ફાઇનાન્સ વિભાગ
શ્રી કે. મહેરકુમાર આસી.મેનેજર એમએન્ડપી વિભાગ
શ્રી ધીરૂભાઈ ચૌધરી આસી.મેનેજર (ફાયનાન્સ) એએસએન્ડસી વિભાગ
૧૦ શ્રી શૈલેષ મકવાણા આસી.મેનેજર (આઈટી) વહીવટી વિભાગ, આઈટી સેલ
૧૧ શ્રી જે.એન.શાહ ઈન્ચાર્જ એએમ એમએન્ડપી વિભાગ
૧૨ શ્રી જે.એસ.ગોસાઈ ઈન્ચાર્જ મેનેજર (એએસ) એએસએન્ડસી વિભાગ

જી.એ.આઈ.સી. ના જુનિયર કાર્યકારી એડમીન 15-03-2019

ક્રમ કાર્યકારી નું નામ પોસ્ટિંગ સ્થળ ઓફિસ ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ. જે. ચાવડા એ.એમ., એ.એસ.સી., અમદાવાદ ૦૭૯ - ૨૨૮૧૩૫૬૬ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨
શ્રી પી.એસ.ડેદાનીયા એ.એમ., એ.એસ.સી., જુનાગઢ ૦૨૭૯૨ - ૨૨૩૧૭૯ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭
શ્રી પી.આર.વિઠાની એ.એમ., એ.એસ.સી., ભાવનગર ૦૨૭૮ - ૨૪૨૫૩૭૫ ૯૯૭૪૭૦૩૩૮૫
શ્રી એન.ડી.મહેસુરીયા એ.એમ., એ.એસ.સી., ભુજ ૦૨૮૩૨ - ૨૨૩૩૧૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૭૦
શ્રી એન.બી. મક્વાના એ.એસ.સી., વડોદરા ૦૨૬૫ - ૨૯૭૯૭૧૮ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૪
શ્રી એસ કે આચાર્ય એમ, એ.એસ.સી., ડીસા ૦૨૭૪૪ - ૨૨૦૨૨૧ ૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦
શ્રી ડી. એમ. બામાનીયા એમ, એ.એસ.સી., ગોધરા ૦૨૬૭૨ - ૨૪૧૫૦૭ ૯૭૨૫૨૦૩૯૭૨
શ્રી જી.જે.ચૌધરી એ.એમ., એ.એસ.સી., હિંમતનગર ૦૨૭૭૨ - ૨૪૨૫૭૬ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦
શ્રી એમ.પી.ધ્રુવ એ.એમ., એ.એસ.સી., જામનગર ૦૨૮૮ - ૨૫૫૮૪૩૭ ૯૯૭૪૭૦૩૩૯૨
૧૦ શ્રી એસ. એન. સમની એ.એમ., એ.એસ.સી., રાજકોટ ૦૨૮૫ - ૨૬૬૧૭૭૯ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫
૧૧ શ્રી આર. ઝેવિયર એ.એમ., એ.એસ.સી., કન્જારી ૦૨૬૯૨ - ૨૭૧૬૧૧ ૯૮૯૮૦૯૯૦૦૭
૧૨ શ્રી એન. બી. પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., મહેસાણા ૦૨૭૬૨ - ૨૫૧૮૨૦ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૪
૧૩ શ્રીમતી ભક્તિબેન દેસાઈ એ.એસ.સી., નવસારી ૦૨૬૩૭ - ૨૩૭૧૫૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૬
૧૪ શ્રી કે.એન. દેસાઈ એ.એમ., એ.એસ.સી., સુરત ૦૨૬૧ - ૨૩૪૩૮૨૦ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭
૧૫ શ્રી ભારતીબેન પટેલ એ.એસ.સી., વલસાડ ૦૨૬૩૨ - ૨૪૨૬૦૧ ૯૯૯૮૯૭૪૨૭૯
૧૬ શ્રી એસ કે ચૌધરી આઈ / સી એમ (), એડમિન. વિભાગ. - ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦
૧૭ શ્રી જે. જે. પટેલ એ.એમ., એમ એન્ડ પી ડિવિઝન ૦૭૯ - ૨૭૫૪૪૭૪૧ / ૪૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૫
૧૮ શ્રી ડી. બી. ચૌધરી એ.એમ., એએસ એન્ડ સી ડિવીઝન - ૯૯૭૪૦૬૦૦૮૬
૧૯ શ્રી કે. મેહરકુમાર એ.એમ. (એ એસ), એ.એમ. (એમ એન્ડ પી) - ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૮
અ.નં. નામ ક્યાં ફરજ બજાવે છે ઓફીસ ફોન નં. મોબાઈલ નં.
શ્રી એચ.બી.પટેલ ઈન્ચાર્જ મેનેજર (એએસ), એએસસી, નરોડા ૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨
શ્રી પી.એસ.ડેડાણીયા એએમ, એએસસી, જુનાગઢ ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૧૭૯ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭
શ્રી પી.આર.વીઠાણી એએમ, એએસસી, ભાવનગર ૦૨૭૮ ૨૪૨૫૩૭૫ ૯૯૭૪૭૦૩૩૮૫
શ્રી એન.ડી.મૈસુરીયા એએમ, એએસસી, ભુજ ૦૨૮૩૨ ૨૨૩૩૧૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૭૦
શ્રી એન.બી.મકવાણા એએસસી, વડોદરા ૦૨૬૫ ૨૯૭૯૭૧૮ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૪
શ્રી એસ.કે.આચાર્ય એએમ, એએસસી, ડીસા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૨૧ ૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦
શ્રી ડી.એમ.બામણીયા એએમ, એએસસી, ગોધરા ૦૨૬૭૨ ૨૪૧૫૦૭ ૯૭૨૫૨૦૩૯૭૨
શ્રી જી.જે.ચૌધરી એએમ, એએસસી, હિંમતનગર ૦૨૭૭૨ ૨૪૨૫૭૬ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦
શ્રી એમ.પી.ધ્રુવ એએમ, એએસસી, જામનગર ૦૨૮૮ ૨૫૫૮૪૩૭ ૯૯૭૪૭૦૩૩૯૨
૧૦ શ્રી એસ.એન.સામાણી એએમ, એએસસી, રાજકોટ ૦૨૮૫ ૨૬૬૧૭૭૯ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫
૧૧ શ્રી આર.ઝેવીયર એએમ, એએસસી, કંજરી ૦૨૬૯૨ ૨૭૧૬૧૧ ૯૮૯૮૦૩૩૦૦૭
૧૨ શ્રી એ.એમ.દેસાઈ એએમ, એએસસી, મહેસાણા ૦૨૭૬૨ ૨૫૧૮૨૦ ૯૬૦૧૧૩૮૪૮૩
૧૩ શ્રીમતી ભક્તિબેન દેસાઈ એએસસી, નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૭૧૫૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૬
૧૪ શ્રી કે.એન.દેસાઈ એએસસી, સુરત ૦૨૬૧ ૨૩૪૩૮૨૦ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭
૧૫ શ્રી આર.ઝેવીયર એએમ, એએસસી, વલસાડ ૦૨૬૩૨ ૨૪૨૬૦૧ ૯૮૯૮૦૯૯૦૦૭
૧૬ શ્રી કે.એન.દેસાઈ એએસસી, ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૬૧૭૨૬ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭
૧૭ શ્રી પી.એસ.ડેડાણીયા એએમ, એએસસી, અમરેલી ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૧૭૯ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯
૧૮ શ્રી જી.જે.બીહોલારાવ એએસસી, સુરેનદ્રનગર ૦૨૭૫૨ ૨૨૨૧૨૭ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૪
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation