માર્કેટિંગ નેટવર્ક માર્કેટિંગ નેટવર્ક

ફર્ટિલાઇઝર વિંગ

Fertilizer Wing

નિગમના નરોડા, અમદાવાદ સ્થિત કાર્યરત બાયોફર્ટીલાઇઝર્સ યુનિટની રૂપરેખા

નિગમનું નરોડા, અમદાવાદ ખાતે આવેલ બાયોફર્ટીલાઇઝર્સ યુનિટ છેલ્લા ત્રણેક વર્ષથી કાર્યરત છે. સદરહું યુનિટ ખાતે નિગમ દ્વારા વિવિધ પ્રવાહી બાયોફર્ટીલાઇઝર્સ પ્રોડક્ટોનું ઉત્પાદન કરી "એગ્રો જૈવિકા"ના બ્રાન્ડથી બજારમાં વેચાણ અર્થે મુકેલ છે. ઉક્ત પ્રોડક્ટોનું ઉત્પાદન કરી વેચાણ અર્થે મુકવાના ફાયદા અન્વયે દિવસેને દિવસે વધુ પડતા રાસાયણિક ખાતરોના ઉપયોગને કારણે જમીનનું જૈવિક બંધારણ બગડતું ગયું છે/જાય છે. જમીનમાં એન.પી.કે. જેવા તત્વો અલભ્ય સ્વરૂપમાં સચવાયેલ છે જેને લાભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટેના ઉદ્દેશથી નિગમ દ્વારા નીચે પ્રમાણેના પ્રવાહી બાયોફર્ટીલાઇઝર્સ પ્રોડક્ટોનું ઉત્પાદન કરી વેચાણ કરવામાં આવી રહેલ છે.

(૧) એગ્રો જૈવિકા (એઝેટોબેક્ટર) ׃-

સદરહું ફર્ટીલાઇઝરમાં મુક્ત નાઇટ્રોજનને સ્થિર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

(૨) એગ્રો જૈવિકા (રાઇઝોબીયમ)

સદરહું ફર્ટીલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાથી કઠોળ વર્ગના પાકોના મૂળમાં જઇને નાઇટ્રોજનને સ્થિર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

(૩) એગ્રો જૈવિકા (એઝોસ્પીરીલમ)

સદરહું ફર્ટીલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાથી ધાન્ય પાકોના મૂળમાં રહીને નાઇટ્રોજનને સ્થિર કરે છે.

(૪) એગ્રો જૈવિકા (પી.એસ.બી)

સદરહું ફર્ટીલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાથી જમીનમાં રહેલા અદ્રાવ્ય ફોસ્ફેટ્સ દ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવાઇને પાકોને મળે છે.

ઉક્ત જણાવેલ પ્રવાહી બાયોફર્ટીલાઇઝર્સના ઉપયોગથી ખેડૂતોને રાસાયણિક ખાતરોના ખર્ચમાં ઘટાડો થવા જાય છે તેમજ ઉત્પાદનના ઉપજમાં ગુણવત્તાસભર વધારો થવા જાય છે.

રાસા.ખાતર ની છેલ્લા ચાર વર્ષનું વેચાણ

અ.ન વર્ષ જથ્થો (લાખ મે.ટન) રૂા (કરોડમાં)
૨૦૧૪-૧૫ ૨.૭૭ ૨૮૦.૪૦
૨૦૧૫-૧૬ ૩.૪૬ ૩૫૨.૮૪
૨૦૧૬-૧૭ ૪.૯૧ ૪૮૦.૩૪
૨૦૧૭-૧૮ ૪.૬૮ ૪૬૦.૩૭
૨૦૧૮- ૧૯ (સપ્ટેમ્બર – ૧૮ સુધી) ૨.૦૯ ૨૨૦.૪૯

ખાતર સંગ્રહ યોજના અન્વયે ખરીફમાં ખાતર ઉપલબ્ધીમાં વધારો

chart

વર્ષ ૨૦૧૩ થી વર્ષ ૨૦૧૫ યોજના પહેલાની માહિતી તથા વર્ષ ૨૦૧૬ થી વર્ષ ૨૦૧૮ સુધીની માહિતી યોજના બાદની છે

યોજના પહેલા યોજના પછી
  ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮
માર્ચ ૧૫૭૩૯ ૧૮૩૭૩ ૧૫૧૨૬ ૩૨૯૭૩ ૩૧૬૭૮ ૨૩૨૦૭
એપ્રિલ ૧૧૧૦૩ ૧૦૫૭૦ ૧૧૨૧૩ ૧૧૨૧૬ ૫૦૩૯ ૨૭૨૨૧
મે ૯૩૬૩ ૧૬૦૯૪ ૨૪૯૪૦ ૨૪૯૪૦ ૩૩૩૪૧ ૨૨૫૪૯
જુન ૧૪૬૫૦ ૧૨૭૪૪ ૧૬૯૧૦ ૧૬૯૧૦ ૩૩૪૪૫ ૧૯૯૦૦
કુલ ૫૦૮૫૫ ૫૭૭૮૧ ૬૮૧૮૯ ૮૬૦૩૯ ૧૦૩૫૦૩ ૯૨૮૭૭

પ્રવાહી જૈવિક ખાતરોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ

માર્ચ ૨૦૧૨ માં નરોડા, અમદાવાદ ખાતે પ્રવાહી જૈવિક ખાતરોના ઉત્પાદનનું યુનિટ સ્થાપવામાં આવેલ છે. જેમાં એઝેટોબેક્ટર, પીએસબી, રાઇઝોબીયમ, એઝોસ્પીરીલીયમ કેએમબી અને બાયો એનપીકે પ્રોડ્ક્ટ બનાવવામાં આવે છે.

કુલ ૨૦,૭૯,૦૦૪ લીટર ઉત્પાદન અને વેચાણ રૂ.૧૪૯૭.૭૩ લાખ થયેલ છે.

વર્ષ ઉત્પાદન (લીટર) કુલ વેચાણ રૂ.લાખમાં
૨૦૧૨-૧૩ ૧૪૭૦૦૦ ૧૧૧.૦૦
૨૦૧૩-૧૪ ૪૩૭૬૧૦ ૨૭૦.૪૨
૨૦૧૪-૧૫ ૪૪૪૧૮૮ ૩૩૩.૦૦
૨૦૧૫-૧૬ ૨૯૨૭૫૦ ૨૦૬.૪૧
૨૦૧૬-૧૭ ૨૮૮૭૭૦ ૨૧૪.૧૬
૨૦૧૭ – ૧૮ ૩,૧૨,૨૨૬ ૨૪૧.૬૨
૨૦૧૮ – ૧૯
(સપ્ટેમ્બર – ૨૦૧૮ સુધી)
૧૫૬૪૬૦ ૧૨૧.૧૨

રાસાયણિક ખાતરના તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ અમલી ભાવનું પત્રક

ક્રમ પ્રોડક્ટનું નામ કંપનીનું નામ પ્રતિ મે.ટન મહત્તમ વેચાણ કિંમત Rs.પૈ. પ્રતિ બેગ મહત્તમ વેચાણ કિંમત Rs.પૈ.
યુરિયા (૪૫ કી.ગ્રા.) જી.એન.એફ.સી. ૫૩૩૦. ૨૬૬.૫
જી.એસ.એફ.સી. ૫૩૩૦. ૨૬૬.૫
આઇ.પી.એલ. ૫૩૩૦. ૨૬૬.૫
કૃભકો ૫૩૩૦. ૨૬૬.૫
એ.એસ. જી.એસ.એફ.સી. ૧૧૫૫૦. ૫૭૭.૫
એ.એસ.પી. જી.એસ.એફ.સી. ૧૮૭૦૦. ૯૩૫.
ડી.એ.પી. જી.એસ.એફ.સી. ૨૫૮૦૦. ૧૨૯૦.
આઇ.પી.એલ. ૨૫૮૦૦. ૧૨૯૦.
કૃભકો ૨૫૮૦૦. ૧૨૯૦.
સ્માર્ટકેમ ટેકનોલોજી ૨૫૮૦૦. ૧૨૯૦.
મોઝેક ઇન્ડિયા ૨૫૮૦૦. ૧૨૯૦.
મોપ આઇ.પી.એલ. ૧૪૦૦૦. ૭૦૦.
સ્માર્ટકેમ ટેકનોલોજી ૧૪૦૦૦. ૭૦૦.
મોઝેક ઇન્ડિયા ૧૪૦૦૦. ૭૦૦.
નીમ કોટેડ યુરિયા (૪૫ કી.ગ્રા.) જી.એન.એફ.સી. ૫૩૩૦. ૨૬૬.૫
જી.એસ.એફ.સી. ૫૩૩૦. ૨૬૬.૫
કૃભકો ૫૩૩૦. ૨૬૬.૫
નર્મદા ફોસ જી.એન.એફ.સી. ૧૭૩૦૦. ૮૬૫.
એસ.એસ.પી. (જી.) જી.એન.એફ.સી. ૭૯૦૦. ૩૯૫.
નિરમા ૭૮૦૦. ૩૯૦.
ખેતાન કેમિકલ્સ ૭૮૦૦. ૩૯૦.
બલ્યુ ફોસ્ફેટ ૭૦૦૦. ૩૫૦.
એસ.એસ.પી. (પી.) જી.એન.એફ.સી. ૭૩૦૦. ૩૬૫.
નિરમા ૭૨૦૦. ૩૬૦.
ખેતાન કેમિકલ્સ ૭૨૦૦. ૩૬૦.
બલ્યુ ફોસ્ફેટ ૬૪૦૦. ૩૨૦.
૧૦ મહાધન (૨૪.૨૪.૦૦) સ્માર્ટકેમ ટેકનોલોજી ૨૪૦૦૦. ૧૨૦૦.
૧૧ મહાધન (૨૦.૨૦.૦૦.૧૩) સ્માર્ટકેમ ટેકનોલોજી ૧૯૨૦૦. ૯૬૦.
૧૨ એન.પી.કે. (૧૨׃૩૨׃૧૬) જી.એસ.એફ.સી. ૨૩૦૦૦. ૧૧૫૦.
સ્માર્ટકેમ ટેકનોલોજી ૨૪૮૦૦. ૧૨૪૦.
૧૩ એન.પી.કે. (૧૦׃૨૬׃૨૬) જી.એસ.એફ.સી. ૨૨૭૦૦. ૧૧૩૫.
સ્માર્ટકેમ ટેકનોલોજી ૨૪૬૦૦. ૧૨૩૦.
૧૪ એન.પી.કે (૧૬.૧૬.૧૬) આઈ.પી.એલ ૧૮૮૦૦. ૯૪૦
ક્રમ Name of Supplier
1 ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર એન્ડ કેમિકલ્સ લીમીટેડ
2 ગુજરાત નર્મદાવેલી ફર્ટીલાઈઝરકંપની લીમીટેડ
3 ઇન્ડીયન પોટાશ લીમીટેડ
4 બ્લ્યુ ફોસ્ફેટ ઇન્ડિયા લીમીટેડ
5 નિરમા લીમીટેડ
6 કૃષક ભારતી કો-ઓપરેટીવ લીમીટેડ
7 મોઝેક ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લીમીટેડ
8 સ્માર્ટકેમ(દીપક) ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ
9 ખેતાન કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટીલાઈઝર લીમીટેડ
10 ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટીલાઈઝર કો-ઓપરેટીવ લીમીટેડ
11 કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ લીમીટેડ
12 ચંબલ ફર્ટીલાઈઝર એન્ડ કેમિકલ્સ લીમીટેડ

રાસાયણિક ખાતર સપ્લાય કરતી કંપનીનું લીસ્ટ

 • ગુજરાત નર્મદાવેલી ફર્ટીલાઇઝર કંપની લિમિટેડ (જી.એન.એપ.સી.)
 • ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ (જી.એસ.એફ.સી.)
 • રાષ્ટ્રિય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટીલાઇઝર્સ લિમિટેડ (આર.સી.એફ.)
 • ક્રિષક ભારતી કો-ઓપરેટીવ લિમિટેડ (ક્રૃભકો)
 • ઇન્ડીયન પોટાશ લિમિટેડ (આઇ.પી.એલ.)
 • નિરમા લિમિટેડ
 • નાગાર્જુન ફર્ટીલાઇઝર એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ
 • કોરોમન્ડલ ફર્ટીલાઇઝર્સ લિમિટેડ
 • રામા પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ
 • ટ્રાન્સ એગ્રો ઇન્ડીયા પ્રા. લિમિટેડ
 • મોઝેક ઇન્ડીયા લિમિટેડ
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation