માર્કેટિંગ નેટવર્ક એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​

જૂનાગઢ

નામ શ્રી પી એસ દેદાનીયા

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, એ-૮, જી.આઇ.ડી.સી.-૧, ઇગલ પાઇપ સામે, રાજકોટ રોડ, મું.-જુનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧.

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭, ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯

21.5305662
70.4376099

જૂનાગઢ

ખેત સેવા કેન્દ્ર, એ-૮, જી.આઇ.ડી.સી.-૧, ઇગલ પાઇપ સામે,
રાજકોટ રોડ, મું.-જુનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧

ફોન : ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭, ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation