માર્કેટિંગ નેટવર્ક ઇ-કોમર્સ

મેન્યુ. સપ્લાયર

"કેવી માર્ટ” ઉપર સપ્લાયર/ ઉત્પાદનકર્તાએ પ્રાઇમરી રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેની લિંક

http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new windowMinistry of Rural Development, Government of India : External website that opens in a new windowAgriculture & Cooperation Department, Government of Gujarat : External website that opens in a new windowSmall Farmers' Agri-Business Consortium : External website that opens in a new windowMinistry of Food Processing Industries, Government of India : External website that opens in a new windowAgricultural & Processed Food Products Export Development Authority : External website that opens in a new windowOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
Go to Navigation
Go to Navigation