વ્યાપાર લક્ષ્યસ્થાન એગ્રીબીઝનેસ ડેસ્ટીનેશન​

એમઓયુ પ્રોજેક્ટ

Projects Name Download
Cold Chain Terminal Market in DMIC Corridor PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 916 KB)
Mechanized Grain Handling and Storage Unit at Port PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 700 KB)
Biodegradable Packaging for Food Products PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 871 KB)
Silos in Gujarat PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 664 KB)
Cold Storage Unit For Fresh Onions PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 810 KB)
Peanut Butter Manufacturing Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 871 KB)
Hand-Picked and Selected Groundnut Processing Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 675 KB)
Health Drink Manufacturing Plant PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 749 KB)
De-hulled Sesame Seed & Roasted Sesame Oil Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 789 KB)
Fruit Processing Unit in Gujarat PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 722 KB)
Baker’s Yeast Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 453 KB)
Maize Value Added Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 321 KB)
Neem/Tobacco oil Based Pesticide Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 853 KB)
Medicinal Herbs Extraction Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 840 KB)
Instant Vegetables in Retort Pouches PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 900 KB)
Castor Derivatives Base Perfumery Raw Materials Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1.02 MB)
Banana Fiber Extraction and Textiles Production Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 987 KB)
Freeze Dried Fruit Processing Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 671 KB)
Cattle Feed Manufacturing and Processing Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 702 KB)
High-Tech Dairy Farming Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 787 KB)
Organic milk and milk product manufacturing and processing unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 882 KB)
Fishing Harbors PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 678 KB)
Government fish farms on PPP mode PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 746 KB)
Pearl Culture Unit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 688 KB)
Seaweed Culture PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 722 KB)
Shrimp Aqua Culture PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 666 KB)
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation