માર્કેટિંગ નેટવર્ક એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​

પંચમહાલ

નામ શ્રી ડી. એમ. બમનિયા

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, ૫, માર્કેટીંગ યાર્ડ, લાલબાગ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, મું.-ગોધરા, જી.-પંચમહાલ, પીન-૩૮૯ ૦૦૧

ફોન ૦૨૬૭૨-૨૪૧૫૦૭

નામ શ્રી પી. આર. ભુટાની

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, ૫, માર્કેટીંગ યાર્ડ, લાલબાગ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, મું.-ગોધરા, જી.-પંચમહાલ, પીન-૩૮૯ ૦૦૧

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯, ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૧૭૯

22.2534154
74.5848833

પંચમહાલ

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, ૫, માર્કેટીંગ યાર્ડ, લાલબાગ બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
મું.-ગોધરા, જી.-પંચમહાલ, પીન-૩૮૯ ૦૦૧

ફોન : ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯, ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૧૭૯

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation