માર્કેટિંગ નેટવર્ક એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​

રાજકોટ

નામ શ્રી એસ. એન. સમાની

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, રાજકોટ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની બાજુમાં,લોંધાવાડ ચોક, ગોંડલ રોડ, મું.-રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫, ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭

22.2734869
70.8212963

રાજકોટ

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, રાજકોટ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની બાજુમાં,
લોંધાવાડ ચોક, ગોંડલ રોડ, મું.-રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧

ફોન : ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫, ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭

http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new windowMinistry of Rural Development, Government of India : External website that opens in a new windowAgriculture & Cooperation Department, Government of Gujarat : External website that opens in a new windowSmall Farmers' Agri-Business Consortium : External website that opens in a new windowMinistry of Food Processing Industries, Government of India : External website that opens in a new windowAgricultural & Processed Food Products Export Development Authority : External website that opens in a new windowOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
Go to Navigation
Go to Navigation