ઈ-સીટીઝન ઈ-સીટીઝન

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમ શીર્ષક ડાઉનલોડ
પ્રસ્તાવના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(122 KB)
સંગઠન ની વિગતો કાર્યો અને ફરજો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(121 KB)
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(59 KB)
કર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(115 KB)
નીતિ ઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(60 KB)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યાક્તિઓ પાસેના દસ્તાળવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(83 KB)
પ્રકરણ-૬ ના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાનઓનું પત્રક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(70 KB)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્યપ વિગતો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(60 KB)
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(133 KB)
૧૦ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિયકા (ડીરેકટરી) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(59 KB)
૧૧ વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પદ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(59 KB)
૧૨ પ્રત્યેમક સંસથાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(62 KB)
૧૩ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(159 KB)
૧૪ પ્રકરણ-૧૩ માં આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતી મેળવનારની વિગતો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(59 KB)
૧૫ કાર્ય કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(60 KB)
૧૬ વિજાણુંરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(59 KB)
૧૭ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્યધ સવલતોની વિગત PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(67 KB)
૧૮ અન્યણ ઉપયોગી માહિતી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(104 KB)

બિડાણ

Title Download
Admin Division - Encl - 1 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1 MB)
Admin Division - Encl - 2 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1 MB)
Admin Division - Encl - 3 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1 MB)
Admin Division - Encl - 4 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1 MB)
Admin Division - Encl - 5 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 136 KB)
Admin Division - Encl - 6 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 206 KB)
Admin Division - Encl - 7 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 2 MB)
Admin Division - Encl - 8 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 2 MB)
Admin Division - Encl - 9 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 3 MB)
Admin Division - Encl - 10 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 4 MB)
Admin Division - Encl - 11 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 2 MB)
Admin Division - Encl - 12 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 2 MB)
Admin Division - Encl - 13 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 2 MB)
M&P Division - Encl. 1 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 7 MB)
M&P Division - Encl. 2 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 5 MB)
M&P Division - Encl. 3 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1 MB)
M&P Division - Encl. 4 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1 MB)
M&P Division - Encl. 5 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 2 MB)
M&P Division - Encl. 6 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 1 MB)
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation