સ્પીચ રેકગ્નિશન સપોર્ટ

સ્પીચ રેકગ્નિશન સપોર્ટ

The information of the website is accessible with different speech recognition software, such as Dragon Naturally Speaking as well as Speech Recognition support available in Windows Vista and Windows 7 operating systems. This will enable people with mobility

impairments, people with visual impairments and senior citizens access the website using assistive technologies, such as speech recognition software.

Following table lists the information about different speech recognition software:

Information related to Speech Recognition Software

Speech Recognition Software Website Free / Commercial
Dragon Naturally Speaking http://www.nuance.com/naturallyspeaking/products/default.asp External website that opens in a new window Commercial
Windows Speech Recognition in Windows Vista http://www.microsoft.com/enable/products/windowsvista/speech.aspx External website that opens in a new window Commercial
Speech Recognition in Windows 7 http://www.microsoft.com/enable/products/windows7 External website that opens in a new window Commercial
મહત્વની લિંક્સ
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation